Cainteanna do Thuismitheoirí faoi Shábháilteacht Idirlín

Ceapadh Láithreoireachtaí Webwise le haghaidh Tuismitheoirí mar chabhair do scoileanna ar mian leo láithreoireacht faoi shábháilteacht idirlín a chur ar fáil do thuismitheoirí. Pléitear le raon príomhthopaicí do thuismitheoirí sna láithreoireachtaí amhail na meáin shóisialta, tréimhse ar líne, cibearbhulaíocht, comhroinnt íomhánna, agus cuirtear saineolas agus tacaíocht ar fáil. Is féidir láithreoireachtaí do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna a íoslódáil thíos. Tá script ag gabháil le gach láithreoireacht agus is féidir í a fháil sna nótaí ar PowerPoint nó is féidir í a íoslódáil aisti féin thíos.

Seicliosta

Sula dtabharfaidh tú an chaint seo, bí cinnte go bhfuil an méid seo a leanas déanta agat:

 

 • Láithreoireacht PowerPoint do Thuismitheoirí íoslódáilte agat agus tástáil déanta uirthi
 • Tástáil déanta ar an bhfíseán
 • An script priontáilte amach
 • Treoir do Thuismitheoirí maidir le hIdirlíon Níos Fearr priontáilte amach agus scaipthe

Físeáin

Treoirlínte dea-chleachtais don Chaint seo

 1. Download the presentation beforehand and read all material including the script
 2. Test the video/audio ahead of the talk
 3. Review the schools AUP, the talk gives you the opportunity to discuss parents’ views on smartphone use in schools
 4. Familiarise yourself with any issues that may be currently ongoing in the school. For example; an app may be causing some concern, check Webwise.ie/parents for more information on popular apps
 5. Ahead of the talk, it is recommended you print and distribute the Webwise Parents’ Guide to a Better Internet for all participants. This can be downloaded here: https://www.webwise.ie/guides-parents/
 6. Liaise with the Pastoral Care team and SPHE department beforehand and ask that someone from this area be present during the talk.
 7. The talk is designed to take 45 mins to 1 hour to complete
 8. If there is a topic that is not relevant to your school, feel free to skip over it. However, we do not recommend editing content of the presentation
 9. Leave time for questions at the end of the talk. If there are some questions you are unable to answer, direct parents to the available supports; National Parents Council and Webwise.ie
 10. If you have any questions in relation to the presentation beforehand, please contact us directly at internetsafety@pdst.ie

Tacaíocht do thuismitheoirí

Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí – Bunbhrainse

Bíonn tuismitheoirí páirteach i gCumainn Tuismitheoirí i scoileanna ar mhaithe le hoideachas den scoth a chinntiú dá leanaí. Bíonn an cumann tuismitheoirí ag obair leis an bpríomhoide, an fhoireann agus an bord bainistíochta ag cothú ceangal idir saol na leanaí sa bhaile agus sa scoil. Tá an ceangal sin tábhachtach ar mhaithe le comhpháirtíocht dhearfach ghníomhach mar bhunús d’oideachas an linbh.

Ábhair thacaíochta saor in aisce do thuismitheoirí

Líne Chabhrach na Comhairle Náisiúnta Tuismitheoirí (Bunbhrainse)

Seirbhís rúnda do thuismitheoirí atá inti. Tá oifigí na líne cabhraí ar fáil chun éisteacht le tuismitheoirí, agus tacaíocht a thabhairt dóibh na cinntí is fearr a dhéanamh dá leanaí

Má tá ceist ar bith agat faoi oideachas do pháiste, déan teagmháil linn ag Teil: 01-8874477 r-phost: helpline@npc.ie

Bíonn an líne chabhrach ar oscailt:

Dé Luain agus Dé Máirt ó 10rn go 4in

Dé Céadaoin go Dé hAoine ó 10rn go 5in 

Oiliúint saor in aisce do thuismitheoirí ar shábháilteacht idirlín

Is é príomhchuspóir an tseisiúin ar líne seo cuidiú le tuismitheoirí a leanaí a choinneáil slán ar líne. Tá an oiliúint ar fáil ar shuíomh gréasáin www.npc.ie sa rannán oiliúna.

 

Ceardlanna Sábháilteachta Idirlín

Cuirimid ceardlanna Sábháilteachta Idirlín ar fáil do thuismitheoirí i scoileanna áitiúla. Más mian leat ceardlann a chur in áirithe, tabhair cuairt ar www.npc.ie nó glaoigh ar 01 8874034

Faisnéis thábhachtach

Tabhair faoi deara go bhfuil na cainteanna seo dírithe ar chabhair a thabhairt do scoileanna caidreamh a chothú leis na tuismitheoirí agus an saol sa bhaile agus plé ar shábháilteacht Idirlín a spreagadh sa scoil. Ba cheart do scoileanna tuismitheoirí a threorú chuig seirbhísí agus foinsí tacaíochta, an Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí – Bunbhrainse, ina measc.

Moltar don scoil tabhairt faoi cheachtanna ar shábháilteacht idirlín mar thaca do dhaltaí ar scoil. Cuireann Webwise acmhainní múinteoireachta agus ranga ar fáil do bhunscoileanna agus meánscoileanna saor in aisce. Tá na hacmhainní ar fáil anseo: https://www.webwise.ie/ga/muinteoiri/faigh-acmhainni

Cóipcheart

Cuirtear an saothar seo ar fáil faoi théarmaí Cheadúnas Aitreabúideachta-Comhroinnte 3.0 Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ie/. Féadfaidh tú an t-ábhar seo a úsáid agus a athúsáid (ní áirítear íomhánna agus lógónna) saor in aisce in aon fhormáid nó meán is mian leat, faoi théarmaí Cheadúnas Aitreabúideachta-Comhroinnte Creative Commons.