Acmhainní Bunscoile

Cruthaithe chun cuidiú le daltaí bunscoile a bheith sábháilte ar an idirlíon agus aghaidh a thabhairt ar cheisteanna amhail cibearbhulaíocht.

Níos mo

Acmhainní Meánscoile

Cruthaithe chun go bhféadfaí aghaidh a thabhairt ar cheisteanna amhail comhroinnt íomhánna go neamhthoilteanach, cibearbhulaíocht agus forbairt na scileanna a bhaineann le saoránacht dhigiteach.

Níos mo

Acmhainní Bunscoile

HTML Heroes Webwise

Lámhleabhar Webwise do Mhúinteoirí Bunscoile

Dearadh Laochra HTML go sainiúil do mhúinteoirí bunscoile ar mhaith leo an tsábháilteacht idirlín a thabhairt isteach i dteagasc churaclam an OSPS — Forbraíodh an Clár Oideachais seo chun cabhair a thabhairt d’oideachasóirí, agus chun tacú leo, agus daltaí á múineadh acu faoin gcaoi a n-úsáidtear an tIdirlíon ar shlí shábháilte agus fhreagrach.

MySelfie agus an Domhan Mór

Acmhainn OSPS é an Lámhleabhar do Mhúinteoirí in aghaidh na Cibearbhulaíochta sna Bunscoileanna a cruthaíodh chun daltaí bunscoile i rang a cúig agus i rang a sé a chur ar an eolas faoin gcibearbhulaíocht.

 

 

Acmhainní Meánscoile

Connected

Ceapadh Ceangailte go sonrach do mhúinteoirí Ghearrchúrsa na Sraithe Sóisearaí ‘Litearthacht ar na Meáin Dhigiteacha’ ar mian leo iniúchadh a dhéanamhorthu seo a leanas; Folláine ar Líne; Nuacht, faisnéis agus na fadhbanna a bhaineann le faisnéis bhréagach; Olltiomsú sonraí agus an geilleagar sonraí; Cearta daoine óga ar líne.
Tabharfaidh an clár seo tuiscint don scoláire ar ról na dteicneolaíochtaí digiteacha, ar a chearta sa saol digiteach agus cuideoidh sé leis an scoláire príomhscileanna litearthachta sna meáin dhigiteacha a fhorbairt ionas go mbeidh sé in ann nascleanúint fhreagrach a dhéanamh ar an timpeallacht ar líne. Tá sé mar aidhm ag Ceangailte daoine óga a chumhachtú le bheith ina n-úsáideoirí éifeachtacha féinriartha agus sábháilte ar theicneolaíocht agus meáin ar líne.

Paca Uirlisí Frithbhulaíochta #Up2Us

Glac na chéad bhearta chun an lámh in uachtar a fháil ar an mbulaíocht i do phobal trí Phaca Uirlisí Frithbhulaíochta #Up2Us saor in aisce a ordú inniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taisceadáin

Cruthaíodh an Lámhleabhar do Mhúinteoirí in aghaidh na Cibearbhulaíochta sna Bunscoileanna chun daltaí bunscoile i rang a cúig agus i rang a sé a chur ar an eolas faoin gcibearbhulaíocht.

BíinCTRL

Faisnéis agus acmhainní do scoileanna le dul i ngleic le comhéighean agus sracadh gnéasach ar líne.

 

Físeáin don Seomra Ranga

Tá sraith físeán faoi shábháilteacht Idirlín curtha le chéile ag foireann Webwise ina bpléitear réimse topaicí le haghaidh bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon.

Beartas Scoile

Tá sé ríthábhachtach go gcruthófaí Polasaí Úsáide Inghlactha i gcomhair do scoile. D’fhorbair an fhoireann ag Webwise uirlis cruthaithe do Pholasaí Úsáide Inghlactha ar féidir le gach scoil úsáid a bhaint aisti saor in aisce. Tugann ár n-uirlis, atá furasta le húsáid, deis duit Polasaí Úsáide Inghlactha a shaincheapadh bunaithe ar riachtanais do scoile. éidí – chomh maith le smachtbhannaí – a bhaineann le húsáid ríomhairí.

macbook background
 

Comhairle do Mhúinteoirí

Comhairle agus tacaíocht do mhúinteoirí ar cheisteanna tábhachtacha amhail cairde a dhéanamh ar líne agus faisnéis phearsanta a roinnt.

A bhuí le teicneolaíochtaí digiteacha agus trí bheith ar líne, tá an deis ag daoine óga rudaí a fhoghlaim is a chruthú mar aon leis an deis a bheith ag imirt, ag nascadh, ag bualadh le chéile agus ag foghlaim. Is éard atá i gceist le saoránacht dhigiteach an cumas a bheith agat páirt dhearfach agus ghníomhach a ghlacadh sa tsochaí tríd an teicneolaíocht dhigiteach a úsáid. Má tá daoine óga le bheith ina saoránaigh dhigiteacha chumasacha, ní mór an t-eolas agus na scileanna riachtanacha a bheith acu.

Comhairle agus tosca

  Agus muid ag tabhairt faoi théarma deireanach na scoilbhliana, leis an bhfoghlaim agus an t-oideachas ag…

Comhoibriú

Is uirlis thábhachtach í an teicneolaíocht chun scileanna comhoibrithe a chur chun cinn agus a fheabhsú. Is…

Oiliúint agus Tacaíocht

Iarradh orainn leis na blianta ceardlanna agus cainteanna a chur i láthair ag comhdhálacha agus ag imeachtaí d’oideachasóirí in Éirinn maidir leis na ceisteanna do scoileanna agus do mhúinteoirí a eascraíonn as úsáid páistí as an Idirlíon.