CAD É LOCKERS

Is acmhainn nua faisnéise agus oideachais é Lockers. Cuidíonn sé le scoileanna chun déileáil le heachtraí ina ndéantar íomhánna gáirsiúla de mhionaoisigh a chruthaigh siad féin a roinnt agus iad a chosc. Tá sé le húsáid i gcomhar le ranganna OSPS na Sraithe Sóisearaí, agus tá tacaíocht ag Taisceadáin ó bheochan nuafhorbartha agus ó shé cinn de phleananna ceachta. Tá rannán faisnéise do cheannairí scoile mar chuid de Lockers freisin.

Tugann an rannán seo ina bhfuil 25 leathanach treoir do phríomhoidí ar an gcomhthéacs maidir le gnéastéacsáil i measc daoine óga, na dlíthe a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm nuair a tharlaíonn gnéastéacsáil faoi aois agus na himpleachtaí do bheartas scoile.

TUAIRIM NA SAINEOLAITHE?

Chun Lá na Sábháilteachta Idirlín 2016 a chomóradh, bhí siompóisiam againn ar ghnéastéacsáil agus ar na hiarmhairtí do scoileanna. Ba é aidhm na hócáide tacú le scoileanna chun déileáil leis na saincheisteanna casta a bhaineann le híomhánna gáirsiúla de mhionaoisigh a chruthaíonn siad féin. Roinn saineolaithe ón ngairm dlí, ó fhorfheidhmiú an dlí agus ó réimsí curaclaim agus beartais an t-eolas atá acu go léir ar an ábhar tábhachtach seo.