Sábháilteacht Idirlín a theagasc do do Dhaltaí

Practical and Functional Skills

Sábháilteacht Idirlín a theagasc do do Dhaltaí

SábháilteachtIdirlínatheagascdodoDhaltaí
Tá sábháilteacht Idirlín a theagasc do dhaoine óga mar chuid lárnach den eispéireas foghlama i ndiaidh blianta de dhul chun cinn teicneolaíochta gan fasach.

De réir mar a éiríonn fóin chliste, táibléid agus gléasanna eile soghluaiste níos coitianta, agus anois go bhfuil beagnach gach páiste ceangailte leis an Idirlíon sa bhaile nó ar scoil, tá sé riachtanach go gcoimeádfar sábháilte iad maidir le hábhar nó le hiompar gránna.

Chun tacú leatsa, mar mhúinteoir, agus tú ag iarraidh sábháilteacht Idirlín a theagasc seo cuid de na príomhthéacsanna agus príomhcheisteanna a chreideann Webwise gur chóir duit imscrúdú a dhéanamh orthu.

Cé ba chóir Sábháilteacht Idirlín a theagasc?

Mar fhreagra gairid, tá sé de dhualgas ar gach múinteoir a bhaineann úsáid as na meáin dhigiteacha nó as an Idirlíon mar chuid dá dteagasc scileanna sábháilteacht Idirlín a theagasc dá ndaltaí.

Chun é seo a dhéanamh, tá príomhdhoiciméad curtha ar fáil ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, doiciméid an Chreata TFC, agus tá siad ar fáil anseo agus thíos.

[pdf:http://www.ncca.ie/uploadedfiles/publications/ict revised framework.pdf]

Tá treoracha ann do mhúinteoirí chun staidéir ar Theicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide a leabú sna staidéir i réimse ábhar difriúil agus cuideoidh sé le daltaí a bheith ina bhfoghlaimeoirí cumasacha.

Ar a bharr leis seo, aithnítear sa Chreat TFC na cineálacha foghlama atá oiriúnach do dhaltaí sa réimse seo.

Ní mar churaclam ná siollabas a ceapadh é, ach mar acmhainn chun cuidiú le múinteoirí an teicneolaíocht a chomhtháthú sa teagasc.

Deirtear sa doiciméad go bhfuil sé mar aidhm go bunúsach ag an Creat TFC cuidiú le scoileanna litearthacht ICT scoileanna a fhorbairt trí úsáid na teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide a shaibhríonn teagasc agus foghlaim sa churaclam bunscoile agus sóisearach a chur chun cinn.

Cad iad na cuspóirí atá ag an gCreat TFC?

Tá ceithre chuspóir sa doiciméad.

 1. Imscrúdú ar fhéidearthacht ICT chun cruthú, cumarsáid agus comhoibriú a spreagadh.
 2. Cur i bhfeidhm agus tuiscint feidhmeanna ICT ar nós cleachtas sábháilte, cothú agus eirgeanamaíochta.
 3. Úsáid ICT le haghaidh smaointeoireachta agus foghlama
 4. Forbairt tuisceana criticiúla ar ról ICT sa tsochaí.

Anseo thíos tá samplaí sonracha de na rudaí a gcuideoidh an Chreat TFC leatsa, mar mhúinteoir, a bhaint amach leis na daltaí bunscoile i ranganna 3, 4, 5 agus 6 maidir le sábháilteacht Idirlín.

 • Modhanna comhaontaithe ag an rang chun a bhfaisnéis féin agus faisnéis faoi dhaoine eile a choimeád sábháilte i bhformáid leictreonach (e.g. tuiscint ar úsáid phasfhocail agus gan a bpasfhocal a nochtadh do dhaoine eile)
 • Ag gá le rialacha seomra ranga agus scoile a aithint maidir le húsáid ICT agus an gá cloí leo
 • Cur i bhfeidhm AUP na scoile a rialaíonn úsáid an Idirlín, ríomhphoist agus ICT eile
 • Cearta agus mothúcháin daoine eile a aithint nuair atá siad á gcur féin in iúl trí ICT a úsáid
 • Dlíthe cóipchirt a aithint
 • Úsáid smaointe, obair agus foinsí daoine eile a aithint nuair atá tionscadail phearsanta, ranga agus ghrúpa á gcruthú (e.g. ainm údar eolais nó íomhánna cóipeáilte ón Idirlíon a aithint agus a thaifeadadh)
 • Úsáid fhreagrach ríomhphoist chomh maith le bogearraí cumarsáide agus comhoibrithe (e.g. gan ceangaltáin ó sheoltóirí gan aithne a oscailt, gan freagraí a thabhairt ar ríomhphoist gan iarraidh, gan sonraí pearsanta a thabhairt amach agus bearta sábháilteachta agus slándála a chur i bhfeidhm)