Cad is Polasaí Úsáide Inghlactha ann?

Is doiciméad tábhachtach é Polasaí Úsáide Inghlactha (AUP) ina bpléitear leis na cearta, pribhléidí, freagrachtaí agus smachtbhannaí ar fad a bhaineann le húsáid an idirlín agus na dteicneolaíochtaí digiteacha laistigh den scoil, lena n‑áirítear a n‑úsáid ar líne agus as líne.

 

Treoirlínte maidir le AUP a fhorbairt

Go ginearálta, déantar plé sa Pholasaí Úsáide Inghlactha ar úsáid shábháilte, inghlactha agus fhreagrach as an idirlíon agus as teicneolaíochtaí digiteacha. D’fhéadfaí é a úsáid mar chreat nó é a oiriúnú chun freagairt do thosca agus riachtanais scoileanna aonair. D’fhorbair Webwise sraith treoirlínte cabhrach le húsáid agus Polasaí Úsáide Inghlactha á fhorbairt. Tá teimpléad AUP san áireamh leis an bhfoilseachán seo do scoileanna.

D’fhorbair Webwise Gineadóir Polasaithe Úsáide Inghlactha ar féidir le gach scoil úsáid saor in aisce a bhaint as. Tugann ár n‑uirlis, atá éasca le húsáid, deis duit Polasaí Úsáide Inghlactha a shaincheapadh bunaithe ar riachtanais do scoile.

 

Sula dtosóimid molaimid duit an treoir a léamh.

 

 

Conas AUP a fhorbairt?

Tá sé ríthábhachtach go réiteofaí Polasaí Úsáide Inghlactha (AUP) i gcomhair do scoile. Leagtar amach na heochairphointí ann chun dul i ngleic le saincheisteanna sábháilteachta Idirlín le haghaidh na ndaltaí. Breathnaímid anseo ar chuid de na príomhchéimeanna atá i gceist chun AUP fhorbairt.

Polasaithe Úsáide Inghlactha Samplacha

An bhfuil tú éiginnte faoin dóigh le Polasaí Úsáide Inghlactha (AUP) do scoile a réiteach? Ná bí buartha. Tá roinnt samplaí cruthanta de dhoiciméid AUP, duillíní ceada gaolmhara agus seicliostaí AUP á liostáil againn anseo.

Ceisteanna Coitianta faoi AUPanna

Céard is AUP ann, cén fáth a dteastaíonn AUP ó scoileanna, cé na gnéithe ar cheart a chur san áireamh?

 

 

Freagraímid na ceisteanna seo agus ceisteanna coitianta eile.

 

 

Cianfhoghlaim

Agus níos mó teagaisc á dhéanamh ar líne, ba cheart do cheannairí scoile agus do mhúinteoirí eolas as an nua a chur ar a AUP. Seans go mbeidh gá é a nuashonrú má tá timpeallachtaí foghlama nua nó uirlisí breise in úsáid chun an chianfhoghlaim a éascú. Seo é an t-am le cur i gcuimhne don fhoireann, do thuismitheoirí agus do scoláirí faoin PÚI agus faoi aon nuashonrú.

Do AUP a choinneáil cothrom le dáta

Ba cheart athbhreithniú a dhéanamh ar Pholasaí Úsáide Inghlactha do scoile go rialta agus ba cheart cuir chuige a chur i bhfeidhm chun an AUP a nuashonrú lena chinntiú go bhfuil sé ceart agus éifeachtach.
Leagamar nithe le breathnú orthu nuair atáthar ag féachaint siar ar do pholasaí nó ag déanamh nua shonrú air.

Foirm Cheada Shamplach

Litir Shamplach do Thuismitheoirí/do Chaomhnóirí

Íoslódáil Treoirlínte AUP do scoileanna

Uirlis Ginte AUP do Scoileanna